Loading...
This website stores data, such as cookies, to enable basic site functionality and for marketing, personalization and analytics purposes. You can change your settings at any time or accept the default settings. You can close this banner to continue using only the cookies you need.

Privacy Policy
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Marketing
Disabled
These elements are used to deliver ads that are more relevant to you and your interests. They can also be used to limit the number of ad impressions and measure the effectiveness of advertising campaigns. Advertising networks usually place them with the permission of the site operator.
Analytics
Disabled
These elements help the website operator understand how his website works, how visitors interact with the site, and whether there may be technical problems. This type of storage usually does not collect identifying information about the visitor.

Podmínky a pravidla

§ 1 Definice

V těchto Všeobecných podmínkách služby se následujícími pojmy, které jsou psány velkými písmeny, rozumí:

 1. "Klient" - fyzická osoba nebo právnická osoba, případně subjekt bez právní subjektivity, kterému zákon přiznává právní subjektivitu, která uzavřela s Nebo smlouvu podle těchto Všeobecných podmínek služby;

 2. "Spotřebitel" - Klient, který je fyzickou osobou, která činí s podnikatelem právní úkon, který přímo nesouvisí s jeho podnikatelskou nebo profesní činností;

 3. "Databáze" - databáze ve vlastnictví společnosti Nebo obsahující údaje o archivním, aktuálním a předpokládaném stavu kvality ovzduší;
 4. "Všeobecné podmínky služby" nebo "VOP" - tyto všeobecné podmínky služby;

 5. "Mapa" - mapa znečištění ovzduší umístěná na Platformě a v mobilní aplikaci společnosti Nebo;

 6. "Plán" - soubor služeb a klíčových informací týkajících se služeb popsaných v Ceníku;

 7. "Platforma" – www.nebo.live;

 8. "Ceník" - soubor cen a dalších klíčových informací týkajících se Služeb umístěných na Platformě;

 9. "Senzor" - zařízení vytvořené Poskytovatelem služeb, které slouží k měření a snímání míry znečištění ovzduší a dalších údajů, s technickými specifikacemi popsanými na Platformě v sekci produkty;

 10. "Služba" nebo "Služby" - služba nabízená prostřednictvím Platformy, specifikovaná v konkrétních Podmínkách služby, s technickými specifikacemi popsanými v Platformě v sekci Produkty;

 11. "Poskytovatel služeb" nebo "Nebo" - společnost Nebo Devices Ltd. se sídlem v Hongkongu, ROOM 606, 6/F, HOLLYWOOD CENTRE, NO. 77-91 QUEEN'S ROAD WEST, SHEUNG WAN., D-U-N-S číslo: 687244080;

 12. "Doba předplatného" - doba, po kterou je Služba zpřístupněna Klientovi, nejdéle však doba uvedená v Ceníku a elektronické žádosti o Službu;

 13. "Podmínky služby" - smluvní vzory jednotlivých Služeb, jejichž akceptace je nezbytná pro objednání a využívání těchto Služeb.

§ 2 Všeobecně

 1. Ustanovení
  Obsah smlouvy mezi společností Nebo a Klientem je vždy určen VSP, příslušnými Podmínkami služby, Ceníkem a, pokud jsou pro konkrétní Službu poskytovány, technickými specifikacemi nebo jinými dokumenty, na které příslušné Podmínky služby odkazují.

 2. Správa osobních údajů se řídí ustanoveními obecného práva a Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na Platformě.

 3. Všeobecné podmínky služby, Podmínky služby, jejich přílohy a další dokumenty uvedené v § 2 odst. 1 představují smluvní vzor ve smyslu § 384 odst. 1 občanského zákoníku ze dne 23. dubna 1964.

 4. Všeobecné podmínky služby jsou Klientovi kdykoli k dispozici na Platformě, Klient si může text Všeobecných podmínek služby rovněž zkopírovat, uložit nebo vytisknout, a to prostřednictvím svého zařízení.

 5. Všechny pojmy definované ve Všeobecných podmínkách služby mají stejný význam jako v Podmínkách služby, pokud Podmínky služby nestanoví jinak.

 6. Veškerá komunikace související se smlouvou bude probíhat prostřednictvím e-mailu, pokud příslušné Podmínky služby nestanoví jinak.

 7. Klient může kontaktovat společnost Nebo prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na Platformě, pokud příslušné Podmínky služby nestanoví jinak. Společnost Nebo si z bezpečnostních důvodů vyhrazuje právo provést proceduru ověření totožnosti Klienta.

 8. Společnost Nebo bude Klienta kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy, kterou Klient uvedl při zadávání objednávky, pokud příslušné Podmínky služby nestanoví jinak.§ 3 Technické požadavky

 1. K využívání služeb je zapotřebí následující vybavení:

  1. počítač, chytrý telefon, tablet nebo jiné zařízení s podobnými funkcemi;

  2. aktivní připojení k internetu;

  3. aktualizovaná verze webového prohlížeče Firefox, Chrome, Safari nebo Microsoft Edge;

  4. nainstalovaný doplněk Adobe Flash Player a povolená podpora stylů JavaScript, Frames a CSS;

  5. aktivní e-mailový účet.

 2. Používání některých služeb může být předmětem dalších technických požadavků, které jsou Klientovi poskytnuty v průběhu procesu nákupu nebo v konkrétních podmínkách služby.

 1. § 4 Platby


  1. Poplatek za poskytnutí Služby je stanoven v souladu s Ceníkem, který je závazný v době objednání Služby, pokud příslušné Podmínky služby nestanoví jinak.

  2. Poplatek za poskytnutí Služby by měl být uhrazen do termínu uvedeného Klientovi.

  3. Společnost Nebo si vyhrazuje právo na změnu cen Služeb, tato změna však nemá vliv na ceny Služeb objednaných před touto změnou.

  4. Způsoby platby se mohou lišit v závislosti na objednané Službě, Plánu a ustanoveních příslušných Podmínek služby.

  5. Pokud Služba zahrnuje dodání zboží a místo dodání je mimo celní území Evropské unie, může být nutné, aby Klient nesl další, dodatečné náklady spojené s povinností uhradit tzv. celní dluh stanovený předpisy dané země.


  § 5 Objednávání služeb


  1. Pro objednání a správu Služeb je nutné, aby Klient podal objednávku v souladu s formulářem dostupným na Platformě.

  2. Podmínky poskytování služeb mohou stanovit alternativní nebo dodatečné požadavky na zadání objednávky.


  § 6 Povinnosti a odpovědnost Klienta


  Klient je povinen:


  1. používat Službu v souladu s jejím účelem, VSP a Podmínkami služby;

  2. dodržovat při používání Služeb a Mapy obecně platné právní předpisy;

  3. zdržet se poskytování protiprávního obsahu;

  4. zdržet se jednání, které by mohlo negativně ovlivnit poskytovatele služby, služby, mapu nebo počítačové systémy poskytovatele služby, nebo provádět jakékoliv zásahy do služby;

  5. neprodleně informovat Poskytovatele služeb o jakýchkoli změnách kontaktních údajů, zejména kontaktních údajů potřebných pro vystavení faktur a doručování a o změnách kontaktní e-mailové adresy pod tíhou následků doručování dopisů nebo e-mailů na neaktuální adresy. Výše uvedená přísnost důsledků doručení dopisů nebo e-mailů se nevztahuje na spotřebitele;

  6. zaplatit za službu včas;

  7. poskytnou pravdivé a správné osobní údaje za účelem objednání a využívání Služby;

  8. používat verzi softwaru s podporou výrobce tohoto softwaru;

  9. nahradit škodu, která vznikla poskytovateli služby v důsledku protiprávního jednání klienta;

  10. uhradit případné daně nebo celní poplatky vyplývající z vnitrostátních právních předpisů zemí, které nepatří do celního území Evropské unie.


  § 7 Povinnosti a odpovědnost poskytovatele služeb


  1. Poskytovatel služeb je povinen poskytovat Služby s náležitou péčí.

  2. V souvislosti s poskytovanými Službami Poskytovatel služeb neodpovídá za:


  1. trvalé nebo dočasné a neočekávané poruchy Služby způsobené útokem hackerů, náhodnými okolnostmi, přírodními katastrofami nebo vyšší mocí;

  2. ušlý zisk Klienta [ustanovení se nevztahuje na smlouvu uzavřenou se Spotřebitelem];

  3. trvalé nebo dočasné poruchy Služby způsobené třetími stranami, které se podílejí na poskytování Služby Klientovi [ustanovení se nevztahuje na smlouvu uzavřenou se Spotřebitelem];

  4. důsledky nesprávného používání Služby Klientem nebo jeho zástupci;

  5. poruchy nebo jiné poškození hardwaru nebo jiného zařízení Klienta, zařízení, operačního systému, softwaru nebo poškození či ztráta dat Klienta způsobené softwarem poskytovaným Poskytovatelem služby [ustanovení se nevztahuje na smlouvu uzavřenou se Spotřebitelem];

  6. použití softwaru Klientem, který není podporován jeho výrobcem, zejména v takovém případě Poskytovatel služby neodpovídá za bezpečnost a stabilitu Služby;

  7. důsledky použití dat nebo jiných informací získaných prostřednictvím Služby Klientem, včetně důsledků zpřístupnění výše uvedených dat nebo jiných informací třetím osobám.


  3. Odpovědnost Poskytovatele služby vůči Klientovi v souvislosti se Službou je v každém případě omezena na hodnotu poplatku zaplaceného Klientem za poskytnutí této konkrétní Služby za dané Předplatné období. Předchozí věta se nevztahuje na smlouvu uzavřenou se Spotřebitelem.

§ 8 Rizika spojená se službou

Používání Služeb není spojeno se specifickými riziky, s výjimkou rizik, která se běžně vyskytují při používání internetu. Bez ohledu na to se doporučuje používat antivirový software, aby se minimalizovalo vnesení škodlivého softwaru do IT systému Klienta neoprávněnými osobami.

§ 9 Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy
  1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od uzavření smlouvy se společností Nebo.

  2. Za účelem odstoupení od smlouvy by měl spotřebitel předložit společnosti Nebo příslušné prohlášení. K tomuto účelu může Spotřebitel použít vzorové prohlášení: z o.o. uzavřené dne [datum]", avšak použití vzorového prohlášení není povinné. "Vědom si důsledků odstoupení od smlouvy, prohlašuji tímto, že odstupuji od smlouvy uzavřené se společností Nebo sp. z o.o. dne [datum]".

  3. Prohlášení o odstoupení od smlouvy učiněné před tím, než poskytovatel služeb přijal objednávku, způsobuje, že nabídka učiněná spotřebitelem již pro něj není závazná.

  4. Poskytovatel služby je povinen vrátit spotřebiteli celou cenu za službu, včetně ceny za dodání zboží (s výjimkou nákladů vzniklých v důsledku jiného než nejlevnějšího způsobu dodání, který si spotřebitel zvolil v rámci platformy), a to do 14 dnů od obdržení informace o odstoupení od smlouvy. Poskytovatel služby provede platbu stejným způsobem platby, jaký použil Spotřebitel, nebo jiným způsobem, na kterém se strany dohodnou, pokud to pro Spotřebitele neznamená dodatečné náklady.

  5. Spotřebitel odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku jeho používání nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

  6. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Spotřebitele se smlouva považuje za neuzavřenou.

§ 10 Stížnosti

 1. Stížnost týkající se neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí služby se podává prostřednictvím e-mailu a měla by obsahovat:

 1. Kontaktní údaje Klienta, které umožní identifikaci Klienta a komunikaci s ním;

 2. Službu, které se stížnost týká, a námitky týkající se Služby;

 3. oklnosti odůvodňující stížnost;

 4. požadavky Klienta související s reklamací.


 1. Řádně podaná stížnost bude prověřena do 14 dnů od jejího přijetí Poskytovatelem služby. V dané lhůtě Poskytovatel služby na stížnost odpoví a uvede, zda stížnost přijímá (a jak ji hodlá vyřídit), nebo ji nepřijímá (spolu s odůvodněním svého stanoviska).

 2. Pokud Poskytovatel služby do 14 dnů na žádost Spotřebitele neodpoví, znamená to, že požadavky považoval za oprávněné.

 3. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo prodloužit lhůtu uvedenou v odstavci 2 a 3 výše o 7 dní, pokud je třeba vyjasnit další okolnosti, zejména ty, které se týkají služeb třetích stran poskytovaných poskytovateli služby [ustanovení se nevztahuje na smlouvu uzavřenou se spotřebitelem].

§ 11 Příslušnost a řešení sporů

 1. Na záležitosti, které nejsou upraveny Všeobecnými podmínkami služby, se vztahují ustanovení práva Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong. V případě Klientů, kteří jsou Spotřebiteli, volba práva nezbavuje ochrany poskytované podle ustanovení, která nelze vyloučit dohodou podle práva země, v níž má Spotřebitel obvyklé bydliště.
 2. Spotřebitel má právo využít mimosoudního vyřizování stížností a uplatnit reklamaci. Takový Klient má mimo jiné právo obrátit se na stálý smírčí spotřebitelský soud za účelem řešení sporu vyplývajícího z uzavřené smlouvy.
 3. V případě sporů Nebo podporuje smírné řešení.
 4. Pro vyloučení pochybností se předpokládá, že místem poskytování Služby je Hongkong [ustanovení se nevztahuje na smlouvu uzavřenou se Spotřebitelem].
 5. Případné spory budou podléhat soudní pravomoci soudu společnosti Nebo [ustanovení se nevztahuje na smlouvu uzavřenou se Spotřebitelem].
§ 12 Duration and termination of the agreement

 1. Smlouva mezi společností Nebo a Klientem o poskytování Služby se uzavírá na dobu určitou rovnající se Době předplatného, pokud příslušné Podmínky služby nestanoví jinak.
 2. Poskytovatel služeb může poskytování Služeb pozastavit, pokud Klient:
 1. Všeobecné podmínky služby nabývají účinnosti dne 13. července 2020.
 2. V případě, že se některé z ustanovení VSP nebo konkrétních podmínek služby ukáže jako neplatné, neúčinné, nezákonné nebo nevymahatelné v celém rozsahu nebo zčásti, nebude mít tato okolnost vliv na platnost ostatních ustanovení VSP nebo konkrétních podmínek služby.
 3. Záležitosti upravené VTS mohou být upraveny odlišně konkrétními ustanoveními obsaženými v Podmínkách služby. V případě rozporu mezi některým ustanovením GTS a konkrétními Podmínkami služby mají přednost ustanovení konkrétních Podmínek služby.
 4. Smluvní pokuty stanovené v konkrétních Podmínkách služby neomezují právo smluvních stran požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku přesahujícího smluvní pokuty [ustanovení se nevztahuje na smlouvu uzavřenou se spotřebitelem].
 5. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo provést změny VSP a/nebo jednotlivých Podmínek služby ze závažných důvodů (jako jsou např. změny právních předpisů, změny obchodního modelu Poskytovatele služby, změny technické specifikace poskytování služby, změny podmínek služeb poskytovaných Nebo třetími osobami, které jsou nezbytné pro poskytování služby Nebo, změny v nabídce poskytované služby), a to po informování Klienta prostřednictvím e-mailu. Změny ustanovení VSP nebo Podmínek poskytování služby nabývají účinnosti dnem uvedeným v e-mailu, nejméně však po 14 dnech od okamžiku oznámení nových ustanovení Klientům e-mailem.
 6. Změny v názvu Poskytovatele služby a změny vyplývající ze změn právních předpisů, které nemají vliv na povahu, způsob a kvalitu poskytování služby, nejsou změnou smlouvy.
 7. Klient může vznést námitky proti navrhovaným změnám a vypovědět smlouvu s Poskytovatelem služeb do 14 dnů ode dne, kdy obdržel e-mail obsahující informace o změnách VSP nebo Podmínek služby. Lhůta pro vznesení námitek proti navrhovaným změnám a ukončení smlouvy je pro Klienta, který není Spotřebitelem, 7 dní ode dne, kdy takový Klient obdržel e-mail obsahující informaci o změnách VSP nebo Podmínek služby.
 8. V případě účinného ukončení smlouvy ze strany Klienta v souladu s výše uvedeným odstavcem 7 vrátí Poskytovatel služby Klientovi zaplacené poplatky v poměru ke Službám, které Klient nevyužil.
Copyright © 2024 Nebo Devices Ltd.
Importer: Nebo Europe UG
Geschäftsführer: Florian Ranner
Rotkäppchenstr 63a, 81739 München
Tel: +49 15224888379
Email: florian@nebo.live
Handelsregister: HRB 282269
USt Id: DE 360160890
ROOM 606, 6/F, HOLLYWOOD CENTRE, NO. 77-91 QUEEN'S ROAD WEST, SHEUNG WAN, Hong Kong