Loading...
This website stores data, such as cookies, to enable basic site functionality and for marketing, personalization and analytics purposes. You can change your settings at any time or accept the default settings. You can close this banner to continue using only the cookies you need.

Privacy Policy
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Marketing
Disabled
These elements are used to deliver ads that are more relevant to you and your interests. They can also be used to limit the number of ad impressions and measure the effectiveness of advertising campaigns. Advertising networks usually place them with the permission of the site operator.
Analytics
Disabled
These elements help the website operator understand how his website works, how visitors interact with the site, and whether there may be technical problems. This type of storage usually does not collect identifying information about the visitor.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů


Zásady ochrany osobních údajů společnosti Nebo


Nebo respektuje osobní údaje svých klientů a uživatelů platformy Nebo a plní podmínky vyplývající ze zákona, zejména z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


Pojmy psané s velkými počátečními písmeny se chápou způsobem uvedeným ve Všeobecných podmínkách služby.


Společnost Nebo zajišťuje, aby její zaměstnanci a smluvní partneři byli proškoleni v oblasti ochrany osobních údajů.


Správce údajů


Společnost Nebo Devices Ltd. se sídlem v Hongkongu, ROOM 606, 6/F, HOLLYWOOD CENTRE, NO. 77-91 QUEEN'S ROAD WEST, SHEUNG WAN.Kontaktní údaje


Kontakt se správcem údajů je možný prostřednictvím:


 • postal address: Hong Kong, ROOM 606, 6/F, HOLLYWOOD CENTRE, NO. 77-91 QUEEN'S ROAD WEST, SHEUNG WAN.; and

 • e-mail address: support@nebo.liveÚčely a právní základ pro zpracování osobních údajů


naše osobní údaje mohou být zpracovávány za účelem:


 • plnění smlouvy nebo provedení úkonu na vaši žádost před uzavřením smlouvy a za účelem uplatnění nároků vyplývajících ze smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR);

 • zodpovězení otázek, které jste položili prostřednictvím kontaktního formuláře, což je výkon oprávněného zájmu společnosti Nebo (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);

 • plnění zákonných povinností společnosti Nebo, včetně daňových a účetních předpisů (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

 • přímé marketingové aktivity prostřednictvím informačního kanálu dle vašeho výběru, které jsou výkonem oprávněného zájmu společnosti Nebo (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).


Your personal data may be processed by entities such as:


 • Nebo's employees and/or contractors;

 • legal and/or accounting services providers;

 • postal operators and delivery companies;

 • hosting and/or cloud services providers;

 • e-mail service providers;

 • payment service providers;

 • Software as a Service providers enabling Nebo internal communication, project and task management;

 • Software as a Service providers enabling Nebo customer relation management.


Nebo transfers personal data to recipients outside the European Economic Area (so-called recipients from a third country) under the terms of Chapter V of the GDPR. Therefore, the transfer of your personal data to a third country may be based on the following legal mechanisms:


 • standard contractual clauses – Nebo transfers personal data to entities outside the EEA that have committed themselves to use standard contractual clauses and provide an adequate level of security for the personal data received. There are currently three European Commission decisions on standard contractual clauses in force: (i) decision 2001/497/WE; (ii) decision 2004/915/WE; (iii) decision 2010/87/UE. All of the aforementioned decisions are available in the database of European Union legislation (Access to European Union Law) at http://eur-lex.europa.eu;

 • performance of the contract – in certain exceptional cases where a data recipient from a third country has not committed itself to the application of standard contractual clauses, your data may be transferred where this is necessary to perform the contract between you and Nebo or to implement pre-contractual measures taken at your request;

 • your consent – if none of the above grounds for data transfer to a recipient outside the EEA apply, Nebo will only transfer your data to a recipient from a third provided you have given your explicit consent. Nevertheless, we would like to inform you that in such a case there is a risk that your personal data will not be adequately protected when transferred to a recipient outside the EEA.


Doba uchovávání osobních údajů


Vaše osobní údaje budou zpracovávány:


 • nejdéle do splnění smlouvy a po jejím splnění do uplynutí promlčecí lhůty nároků souvisejících se smlouvou (zpravidla tříletá promlčecí lhůta) a do splnění povinností vyplývajících ze zákona (včetně daňových a účetních právních povinností);

 • v případě zpracování osobních údajů pro marketingové účely až do vznesení námitky proti takovému zpracování (čl. 21 odst. 1 GDPR) nebo do odvolání souhlasu se zasíláním informací marketingové povahy;

 • pokud je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu - až do jeho odvolání.
Práva subjektu údajů


Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, a získat informace o účelech jejich zpracování, kategoriích zpracovávaných údajů, příjemcích údajů, době uchovávání údajů (pokud není možné dobu uvést, má subjekt údajů právo na informace o kritériích použitých pro stanovení této doby).


Subjekt údajů má rovněž právo na opravu osobních údajů, pokud jsou nesprávné, a právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů.


Subjekt údajů má právo požádat o výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud:


 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

 • byl účinně odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů;

 • subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů pro marketingové účely;

 • subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů (také profilováním) na základě právně oprávněného zájmu správce nebo třetí strany, pokud neexistují platné, právně odůvodněné důvody pro zpracování osobních údajů subjektu údajů, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pokud neexistují důvody pro určení, vyšetřování nebo obhajobu nároků.
Subjekt údajů má právo požadovat omezení zpracování osobních údajů, pokud:


 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů - na dobu, která správci umožní ověřit přesnost osobních údajů;

 • zpracování je podle subjektu údajů protiprávní a subjekt údajů nesouhlasí s výmazem osobních údajů a místo toho požaduje omezení jejich použití;

 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování (podle čl. 21 odst. 1 GDPR), dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.


Pokud subjekt údajů požádá o omezení zpracování osobních údajů, správce údajů se zdrží jejich zpracování bez souhlasu subjektu údajů, s výjimkou jejich uložení nebo zpracování za účelem určení, výkonu nebo obhajoby nároků, ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důležitých důvodů veřejného zájmu Unie nebo členského státu. O tom bude subjekt údajů informován před zrušením omezení zpracování.


Subjekt údajů má právo vznést námitku v případě zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, v rozsahu, v jakém souvisí s tímto přímým marketingem. Po podání námitky správce údajů upustí od zpracování osobních údajů subjektu údajů pro účely přímého marketingu (včetně profilování). Subjekt údajů má právo podat námitku automatizovanými prostředky s využitím technických specifikací.


Subjekt údajů má právo obdržet ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu osobní údaje, které poskytl správci údajů, jakož i právo na předání svých osobních údajů jinému správci bez zásahu ze strany správce údajů, pokud:


 • zpracování probíhá na základě souhlasu subjektu údajů nebo smlouvy, jejíž plnění vyžaduje zpracování údajů, a

 • zpracování se provádí automatizovaně.

Správce údajů je povinen na žádost subjektu údajů zaslat údaje subjektu údajů přímo jinému správci (pokud je to technicky možné).


Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, odvoláním však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním.


Pokud jde o zpracování osobních údajů, má subjekt údajů právo podat stížnost předsedovi úřadu pro ochranu osobních údajů.


Soubory cookie a protokoly serveru


Za účelem usnadnění používání platformy a monitorování jejího používání používá mechanismus správy technologii zvanou Cookies - údaje ukládané serverem platformy, provozovatelem hostingu na počítači nebo mobilním zařízení uživatele.


Platforma používá tři typy souborů cookie:


 • Relační soubory cookie - dočasné soubory, které se ukládají v zařízení uživatele Platformy, dokud se neodhlásí, neopustí webové stránky nebo nevypne prohlížeč;

 • Trvalé soubory cookie - ukládají se v zařízení uživatele Platformy po dobu uvedenou v jejich parametrech nebo do jejich vymazání uživatelem;

 • Místní úložiště - ukládá se v zařízení uživatele Platformy na dobu určitou nebo neurčitou nebo do jeho vymazání uživatelem.


Účelem používání souborů Cookies není shromažďování osobních údajů o uživatelích navštěvujících Platformu, je však možné, že informace shromážděné prostřednictvím souborů Cookies budou rozpoznány jako osobní údaje.


Uživatel Platformy může v nastavení svého webového prohlížeče kdykoli vypnout možnost přijímání Cookies, což však může způsobit poruchy ve fungování Platformy.


Níže jsou uvedeny odkazy na průvodce týkající se vypnutí možnosti přijímání souborů Cookies v nejrozšířenějších prohlížečích:


 • Chrome

 • Firefox

 • Safari

 • Microsoft Edge


Soubory cookie se používají za účelem:


 • vytvářet statistiky, které pomáhají porozumět používání platformy, aby bylo možné zlepšit její obsah;

 • udržovat relaci uživatele Platformy, díky čemuž není nutné se pokaždé přihlašovat;

 • přizpůsobení reklam;

 • vytváření statistik, které pomáhají při správě Platformy a zlepšování kvality nabízených služeb. Tyto přehledy jsou konsolidované a neobsahují údaje identifikující návštěvníky Platformy. Tyto údaje nejsou poskytovány jiným osobám a subjektům.
Údaje shromážděné v rámci souborů cookie mohou být sdíleny s důvěryhodnými partnery společnosti Nebo, jako jsou sponzoři senzorů, sponzoři Platformy nebo klienti a/nebo dodavatelé společnosti Nebo.


Shromážděné protokoly serveru, obsahující mimo jiné IP adresu uživatele Platformy, čas příchodu požadavku, první řádek http požadavku, kód http odpovědi, počet bajtů odeslaných serverem, informace o prohlížeči uživatele, informace o chybách, které se vyskytly během HTTP transakce, informace o typu zařízení, jsou uchovávány po neomezenou dobu.
Copyright © 2024 Nebo Devices Ltd.
Importer: Nebo Europe UG
Geschäftsführer: Florian Ranner
Rotkäppchenstr 63a, 81739 München
Tel: +49 15224888379
Email: florian@nebo.live
Handelsregister: HRB 282269
USt Id: DE 360160890
ROOM 606, 6/F, HOLLYWOOD CENTRE, NO. 77-91 QUEEN'S ROAD WEST, SHEUNG WAN, Hong Kong